آکادمی نان سحر

Sahar Bread Academy


آموزشگاه نان سحر برای دوره های پاییز و زمستان هنرجو می پذیرد

آموزش انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم

زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور